+977-71-420244     info@kubk.gov.np    

                                             

hight light :   |  


भुक्तानी का लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण

 सि.नं अपलोड समय विवरण ब.उ.शि.नं. खर्च शिर्षक खरिद प्रक्रिया प्यान नं भुक्तानी पाउने व्यक्ति/ संस्था बिल / निवेदन प्राप्त भएको मिति रकम कैफियत